Rozmiar czcionki:
  • Leonarda 12, Warszawa
  • 22 632 15 81, 512 077 032 (pielęgniarka)

Kierownik placówki: Hanna Gasik

Niepubliczny Ośrodek Wsparcia i Edukacji Specjalnej dla Osób Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością powstał w 1992 roku z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Tęcza”.   Jest to ośrodek wsparcia o charakterze rehabilitacyjno-edukacyjnym dla dorosłych osób wielorako niepełnosprawnych:  z niepełnosprawnością intelektualną (głównie w stopniu głębokim i znacznym), dysfunkcjami wzroku, niepełnosprawnością  ruchową, zaburzeniami komunikacji oraz z innymi problemami, najczęściej na tle neurologicznym.  Podopieczni Ośrodka to osoby niesamodzielne, wymagające całodziennego wsparcia osób drugich, a ze względu na złożoną niepełnosprawność, nie mogące podjąć pracy zawodowej, czy aktywności w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Na terenie Warszawy i województwa brak jest innych placówek, w których podopieczni Ośrodka Tęcza mogliby znaleźć fachową pomoc i specjalistyczne wsparcie w ramach pobytu dziennego.

Nasz ośrodek Jest jednym z nielicznych miejsc w całym województwie mazowieckim, w którym codzienną wszechstronną pomocą objęte są również te osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością sprzężoną, które skończyły 25 lat, czyli znalazły się już poza systemem  edukacji specjalnej. Są to głównie absolwenci Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Tęcza.

Osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością wymagają działań edukacyjnych i wsparcia we wszystkich sferach życia również po zakończeniu edukacji szkolnej, często do końca swojego życia. Jest to jest cały, bardzo długi, proces wsparcia: rozwijania, podtrzymywania, wzmacniania dotychczas osiągniętych umiejętności, treningów samodzielności w zakresie wszystkich czynności życia codziennego. Pozostawienie tych osób bez pomocy oznacza de facto całkowite cofnięcie nabywanych przez wiele lat umiejętności, regres intelektualny i społeczny.

Podopieczni ośrodka objęci są opieką medyczną, pielęgniarską, lekarską oraz codzienną rehabilitacją ruchową w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (rehabilitacja ogólnoustrojowa). 

W ośrodku wsparcia SOKRATES,  w zależności od pozyskanych dotacji, realizowane są programy edukacyjno-terapeutyczne (zajęcia indywidualne i grupowe), treningi umiejętności społecznych w zakresie: przygotowywania i podawania posiłków (kuchnia terapeutyczna), samodzielnego jedzenia, trening toaletowy oraz inne zajęcia terapeutyczne. Realizowane są zajęcia rozwijające umiejętności i zdolności twórcze (terapia zajęciowa, muzykoterapia,  arteterapia – zajęcia w pracowni ceramicznej).

Podopieczni placówki biorą udział w imprezach okolicznościowych zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wycieczkach, przedstawieniach, wystawach.

Działalność ośrodka ma niezwykle ważne znaczenie dla rodziców podopiecznych,  którzy mogą  normalnie żyć i funkcjonować, prowadzić własną aktywność zawodową i życiową. Jesteśmy Stowarzyszeniem powołanym przez rodziców, a więc szeroko pojęta współpraca, włączanie rodziców do codziennego życia placówki, integracja i samopomoc rodzin są bardzo ważnymi elementami naszej pracy.

Liczba miejsc w ośrodku jest ograniczona.

Statut Sokratesa