Rozmiar czcionki:

Warszawa, dnia 15 maja 2017r.

  

Zgodnie z Uchwałą nr 144/14/2017 Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwołuje w dniu 10 czerwca 2017 r. (sobota) zwyczajne Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.

Pierwszy termin: 10 czerwca 2017 r. godzina 10:00;
drugi termin – godzina 10:30.

 

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

  2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.

  3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

  4. Wybory do Komisji Walnego Zgromadzenia: Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.

  5. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

  6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

  7. Sprawozdanie finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 – bilans Stowarzyszenia.

  8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2016.

  9. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego za rok 2016.

  10. Dyskusja nad sprawozdaniami.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za rok 2016.

  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2016.

  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

  14. Prezentacje kandydatów na prezesa.

  15. Wybór Prezesa Stowarzyszenia.

  16. Wybór Skarbnika Stowarzyszenia.

  17. Wybór pozostałych Członków Zarządu Stowarzyszenia.

  18. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej.

  19. Wybór Członków Sądu Koleżeńskiego.

  20. Rozpatrzenie wniosków wniesionych w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.

  21. Podjęcie uchwał.

  22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdania, o których mowa w pkt. 6 i 7 zostaną wyłożone do wglądu członków Stowarzyszenia w sekretariacie Stowarzyszenia od dnia 5 czerwca 2017.

Przypominamy także, że Walne Zgromadzenie Członków działać będzie na podstawie nowego Ogólnego Regulaminu Obrad przyjętego przez Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2013, którego treść udostępniona jest na stronie internetowej Stowarzyszenia – www.tecza.org.

W związku z koniecznością zaplanowania i zorganizowania opieki nad dziećmi, prosimy o przekazanie najpóźniej do dnia 5 czerwca informacji o potrzebie opieki nad dzieckiem w tym dniu (w sekretariacie Stowarzyszenia lub drogą mailową - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zarząd przypomina o obowiązku opłacenia składek członkowskich w wysokości 50 zł. rocznie. Wpłaty dokonać można przed zebraniem lub na konto Stowarzyszenia Tęcza nr: 69 2490 0005 0000 4530 3440 9299.

Anna Witarzewska

Prezes