Rozmiar czcionki:

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci  Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Specjalnego - Kierownika Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ze Sprzężoną Niepełnosprawnością w Warszawie przy ul. Kopińskiej 6/10.

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1. Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i/lub tyflopedagogika i/lub wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i/lub inne wykształcenie specjalistyczne (np. psychologia, logopedia);

2. Posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

II. Przy wyborze kandydata będą również brane pod uwagę następujące umiejętności i kwalifikacje:

1. Doświadczenie w zakresie zarządzania placówkami edukacyjnymi, przede wszystkim dla dzieci/osób niepełnosprawnych.

2. Kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą.

3. Umiejętności i zdolności osobiste w zakresie kierowania zespołem; bardzo dobra organizacja pracy.

4. Zdolności interpersonalne, odpowiedzialność, kreatywność, otwartość na współpracę, zaangażowanie.

III. W zakres kompetencji i obowiązków Dyrektora Przedszkola – kierownika Ośrodka wchodzić będzie m.in.:

1. Organizacja pracy edukacyjno-terapeutycznej placówki.

2. Koordynacja działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych – podopiecznych placówki oraz nadzór nad realizacją programów terapeutycznych.

3. współpraca z rodzicami.

4. Podejmowanie działań służących rozwojowi placówki; promowanie placówki.

IV. Oferujemy:

1. Pracę w unikalnym miejscu łączącym edukację specjalną z profesjonalną terapią, rehabilitacją i opieką medyczną nad dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością;

2. współpracę z doskonałym i różnorodnym zespołem specjalistów.

V. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.

2. List motywacyjny - uzasadnienie przystąpienia do konkursu.

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenie na stanowisku kierowniczym (kopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

VI. Zainteresowane osoby proszone są o składanie swojej oferty w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Stowarzyszenia Tęcza lub przesłanie jej pocztą (listem poleconym) na adres: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza, ul. Kopińska 6/10, 02-321 Warszawa. Koperta oznaczona musi być dopiskiem: „Konkurs na Dyrektora Przedszkola – kierownika Ośrodka”.

VII. Termin składania ofert – do dnia 22 maja 2017.

VIII. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.